Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018


1. Giant Panda National Park - SE  file Mp3 || file Doc

2. The Young & The Defenseless - SE  file Mp3 || file Doc

3. Hand Washing - SE  file Mp3 || file Doc

4. Wild life Trafficking - NE  file Mp3 || file Doc

5. The US & Vietnam - NE  file Mp3 || file Doc

 Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018


1. Road Safety – SE     file Mp3  ||  file Doc

2. Solar & Wind Power - SE            file Mp3  ||  file Doc

3. Economic Problems & Suicides - SE       file Mp3  ||  file Doc

4. Helping Youth Today – NE         file Mp3  ||  file Doc

5. World Intellectual Property Day – NE   file Mp3  ||  file Doc

Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018


1. Smartphone = Addiction, Loneliness, Depression - SE  file Mp3 || file Doc

2. Why We Take Selfies - SE   file Mp3 || file Doc

3. The Tonle Sap - SE  file Mp3 || file Doc

4. Clean Cookstoves - NE  file Mp3 || file Doc

5. Air Pollution - NE  file Mp3 || file Doc

 Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018


1. Child Rape - SE  file Mp3 || file Doc

2. Stay At Home Moms - SE  file Mp3 || file Doc

3. Elephant Skin Products - SE  file Mp3 || file Doc

4. Gender Based Violence - NE  file Mp3 || file Doc

5. Child Labor - NE  file Mp3 || file Doc


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Trailer Videos

Trailer Videos
DỊCH PHIM-Lophocanhvan.COM