Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Liên kết sách 600 từ TOEIC thông dụng.

Lesson 01: CONTRACTS

1. Abide by (v): tuân thủ hợp đồng.

2. Agreement (n): thỏa thuận, giao kèo.

3. Assurance (n): sự đảm bảo.

4. Cancellation (n): sự hủy bỏ.

5. Determine (v): tìm thấy, quyết định.

6. Engage (v): tham gia.

7. Establish (v): thiết lập, củng cố, gây ra.

8. Obligate (v): bắt buộc, ép buộc.

9. Party (n): bên, phe.

10. Provision (v) : cung cấp, đem, cho.

11. Resolve (v): giải quyết.

12. Specific (adj): riêng biệt.

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật