Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

(theo thứ tự từ cao xuống thấp)

General of the Army /ˌdʒenrəl əv ði ˈɑːrmi/: Thống tướng

(Field-Marshal /ˈfiːld mɑːʃl/ : Nguyên soái)

General /ˈdʒen(ə)rəl /: Đại tướng

Admiral /ˈadm(ə)rəl/ : Đô đốc ( cấp bậc cao nhất trong Hải quân)
Vice-admiral /vīs ˈadmərəl/ : Phó đô đốc (Hải quân)
Rear-admiral /ri(ə)r ˈadm(ə)rəl/ : Chuẩn đô đốc (Hải quân)

Lieutenant-General /luːˌtenənt ˈdʒenrəl/ : Trung tướng

Major-General /ˌmeɪdʒə ˈdʒenrəl/: Thiếu tướng

Brigadier General /ˌbrɪɡədɪr ˈdʒenrəl/: Chuẩn tướng

Colonel /ˈkɜːn(ə)l/: Đại tá

Lieutenant-Colonel /luːˌtenənt ˈkɜːrnl/ : Trung tá
trong Hải Quân (Navy) hoặc Lực lượng Thủy Đánh Bộ(Marines) là Commander

Major /ˈmeɪdʒə(r)/ : Thiếu tá

Captain /ˈkæptɪn/: Đại úy

1st Lieutenant /lefˈtenənt/ /ˌfɜːrst luːˈtenənt/ : Trung úy

2nd Lieutenant /ˌsekənd ˌluːˈtenənt/: Thiếu úy

Warrant Officer /ˈwɔːrənt ɑːfɪsər/: Chuẩn úy

Sergeant Major /ˌsɑːrdʒənt ˈmeɪdʒər/: Thượng sĩ

Sergeant /ˈsɑːrdʒənt/ : Trung sĩ

Corporal /ˈkɔːrpərəl/: Hạ sĩ

Private 1st Class /ˌpraɪvət ˌfɜːrst ˈklæs/: Binh nhất

Private /ˈpraɪvət/: Binh nhì


Các bạn xem thêm về cấp bậc quân đội tại đây.
0912170676-0964102268-0904922211-0907045257-0989651996
P/S: các bạn hãy lưu tấm hình QR code này vào trong máy để khi cần học lấy ra cho tiện.
0983604487-02839898999
By #drM


1 nhận xét:

  1. Some themes are licensed from in style media franchises, 1xbet korea including films, television series , entertainers, and musicians. Thank you for exploring traditional slots vs video slots with us to seek out|to search out} out what every of these two forms of slot games has to offer on-line players. The main objective with which each traditional and video slots are created is to offer wonderful entertainment. Classic slot machines are greatest choice|the solely option|your greatest option} when you’re in the temper for the glitz and glamour of Vegas. Video slot games provide one of the best high-paced successful action in your cell or desktop.

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật