Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020


Hôm nay chúng ta sẽ dịch phần 02.

Các bạn tải xuống phần phụ đề phim "Đại gia Gatsby" full tại đây.

Xem thêm Nói tiếng Anh chuẩn như người Mỹ tại đây.


Xem lại bài dịch các phần khác tại đây:

Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.

#num533
</num><time>00:28:16,821 --> 00:28:18,406</time><en>
But if that's true...
Nhưng nếu đúng như vậy...
#num534
</num><time>00:28:18,615 --> 00:28:20,283</time><en>
what's all this for?
tất cả những thứ này là vì cái gì?
#num535
</num><time>00:28:20,700 --> 00:28:22,744</time><en>
That, my dear fellow...
Bạn yêu quí à...
#num536
</num><time>00:28:22,952 --> 00:28:24,913</time><en>
is the question.
đó là điều cần bàn.
#num537
</num><time>00:28:25,455 --> 00:28:27,040</time><en>
<i>♪ A little party never ♪</i>
01 buổi tiệc nhỏ chưa bao giờ
#num538
</num><time>00:28:27,248 --> 00:28:28,708</time><en>
<i>♪ Killed nobody ♪</i>
hại ai cả
#num539
</num><time>00:28:28,875 --> 00:28:30,168</time><en>
<i>♪ So we gonna dance ♪</i>
Thế nên ta sẽ khiêu vũ
#num540
</num><time>00:28:30,335 --> 00:28:32,086</time><en>
<i>♪ Until we drop ♪</i>
đến khi gục xuống
#num541
</num><time>00:28:32,962 --> 00:28:34,797</time><en>
<i>♪ A little party never killed ♪</i>
01 buổi tiệc nhỏ chưa bao giờ hại
#num542
</num><time>00:28:35,006 --> 00:28:36,216</time><en>
<i>♪ Nobody ♪</i>
ai cả
#num543
</num><time>00:28:36,382 --> 00:28:38,092</time><en>
<i>♪ Right here, right now ♪
♪ ls all we got ♪</i>
Ngay đây, ngay lúc này là tất cả
#num544
</num><time>00:28:40,386 --> 00:28:41,386</time><en>
<i>♪ A little party ♪</i>
01 buổi tiệc nhỏ
#num545
</num><time>00:28:41,429 --> 00:28:42,847</time><en>
<i>♪ Never killed nobody ♪</i>
chưa bao giờ làm hại ai
#num546
</num><time>00:28:44,098 --> 00:28:45,350</time><en>
May I have this dance?
Tôi mời cô nhảy nhé?
#num547
</num><time>00:28:45,558 --> 00:28:46,879</time><en>
You penniless pantywaist.
Đồ mạt rệp.
#num548
</num><time>00:28:47,727 --> 00:28:49,604</time><en>
<i>♪ A little party never killed ♪</i>
01 buổi tiệc nhỏ chưa bao giờ hại ai
#num549
</num><time>00:28:49,854 --> 00:28:50,521</time><en>
Oh, yeah.

#num550
</num><time>00:28:50,688 --> 00:28:51,688</time><en>
<i>♪ Nobody ♪</i>
không ai cả
#num551
</num><time>00:29:02,700 --> 00:29:03,540</time><en>
I'm stealing...
Tôi sẽ bắt cóc...
#num552
</num><time>00:29:03,576 --> 00:29:04,576</time><en>
her away.
cô ấy.
#num553
</num><time>00:29:05,536 --> 00:29:07,536</time><en>
- Ladies and gentlemen...Quí cô và quí ông
- Come on. Đi nào.

#num554
</num><time>00:29:07,705 --> 00:29:10,124</time><en>
A jazz history of the world...
Lịch sử jazz của thế giới...

#num555
</num><time>00:29:10,625 --> 00:29:11,668</time><en>
and accompanying...và kèm với...

#num556
</num><time>00:29:13,002 --> 00:29:14,545</time><en>
fireworks! pháo bông!

#num557
</num><time>00:29:18,341 --> 00:29:20,426</time><en>
- Come on. Nick. Đi nào Nick
- Look around you. Nhìn xung quanh đi.

#num558
</num><time>00:29:20,635 --> 00:29:22,762</time><en>
Rich girls don't marry poor boys.
Gái giàu không lấy trai nghèo bao giờ.

#num559
</num><time>00:29:23,972 --> 00:29:25,056</time><en>
She's mine. Cô ấy là của tôi.

#num560
</num><time>00:29:25,265 --> 00:29:26,432</time><en>
Your face is familiar. Nhìn anh quen quá.

#num561
</num><time>00:29:26,641 --> 00:29:28,561</time><en>
Weren't you in the Third Division
during the war?
Có phải anh ở sư đoàn 03 trong thế chiến?
#num562
</num><time>00:29:28,726 --> 00:29:30,927</time><en>
- Oh, yes, the 9th Battalion. Ồ đúng, tiểu đoàn 09.
- I was in the 7th. Tôi ở tiểu đoàn 07.

#num563
</num><time>00:29:31,104 --> 00:29:33,940</time><en>
I knew you looked familiar. Tôi biết anh quen mà.
Having a good time, old sport? Được chứ hả, bằng hữu?

#num564
</num><time>00:29:34,148 --> 00:29:35,308</time><en>
The whole thing's incredible. Mọi thứ tuyệt cú.

#num565
</num><time>00:29:35,483 --> 00:29:36,734</time><en>
I live just next door. Tôi sống ngay bên cạnh.

#num566
</num><time>00:29:38,194 --> 00:29:40,947</time><en>
He sent me an actual invitation. Ông ấy gửi thiệp mời cho tôi đây này.
Seems I'm the only one. Chắc chỉ mỗi tôi có.

#num567
</num><time>00:29:41,155 --> 00:29:42,991</time><en>
I still haven't met Mr. Gatsby.
Tôi vẫn chưa gặp ngài Gatsby.

#num568
</num><time>00:29:43,199 --> 00:29:44,199</time><en>
No one's met him. Chưa ai gặp ông ấy cả.

#num569
</num><time>00:29:44,367 --> 00:29:47,704</time><en>
They say he's third cousin to the Kaiser
and second cousin to the devil.
Họ bảo ông ấy là hậu duệ đời thứ 03 của hoàng đế Đức Kaiser và đời thứ 02 của quỉ sứ.

#num570
</num><time>00:29:47,912 --> 00:29:49,247</time><en>
I'm afraid I haven't been a very good host...
E rằng tôi không tiếp đãi cậu được...

#num571
</num><time>00:29:49,455 --> 00:29:50,455</time><en>
old sport. bằng hữu ạ.

#num572
</num><time>00:29:50,873 --> 00:29:51,916</time><en>
You see... Cậu biết đấy...

#num573
</num><time>00:29:55,461 --> 00:29:56,879</time><en>
I'm Gatsby. Tôi là Gatsby.

#num574
</num><time>00:29:58,047 --> 00:29:59,047</time><en>
You're...Anh là...

#num575
</num><time>00:30:03,553 --> 00:30:05,138</time><en>
<i>His smile was one of those...</i>
Nụ cười anh ấy là 01 trong những nụ cười...
#num576
</num><time>00:30:05,346 --> 00:30:07,026</time><en>
<i>rare smiles that you may come across...</i>
hiếm thấy mà bạn may ra chỉ có thể thấy được...
#num577
</num><time>00:30:07,140 --> 00:30:09,267</time><en>
<i>four or five times in life.</i>
04 đến 05 lần trong đời.

#num578
</num><time>00:30:09,684 --> 00:30:10,852</time><en>
<i>It seemed to understand...</i>
Nó có vẻ như thấu hiểu...

#num579
</num><time>00:30:11,060 --> 00:30:14,605</time><en>
<i>you and believe in you just as you would like to be understood...</i>
bạn và tin vào bạn cái điều mà bạn muốn người ta hiểu...
#num580
</num><time>00:30:14,814 --> 00:30:16,232</time><en>
<i>and believed in.</i>
và tin tưởng.
#num581
</num><time>00:30:16,441 --> 00:30:18,401</time><en>
Sorry, old sport. I thought you knew.
Xin lỗi, bằng hữu. Tôi tưởng cậu biết rồi.

#num582
</num><time>00:30:18,735 --> 00:30:21,195</time><en>
Please just... I don't know what to say.
Chỉ là...tôi không biết phải nói sao.

#num583
</num><time>00:30:21,404 --> 00:30:23,614</time><en>
- Please forgive me. I've had...
- It's quite all right.
<vi>
-Thứ lỗi cho tôi. Tôi đã...
- Không sao cả mà.
</vi></item>
#num584
</num><time>00:30:23,823 --> 00:30:25,033</time><en>
- So much to drink.
- Yes?
<vi>
- Hơi quá chén.
- Thế à?
</vi></item>
#num585
</num><time>00:30:25,241 --> 00:30:26,326</time><en>
Mr. Gatsby, sir.
<vi>Ngài Gatsby</vi>
</item>

#num586
</num><time>00:30:26,534 --> 00:30:27,910</time><en>
Chicago on the wire.
<vi>Chicago đang đợi máy.</vi>
</item>
#num587
</num><time>00:30:28,119 --> 00:30:29,412</time><en>
I'll be in in just a minute.
<vi>
Tôi sẽ quay lại ngay.
</vi></item>
#num588
</num><time>00:30:29,620 --> 00:30:32,540</time><en>
I'm taking my new hydroplane out
in the morning.
<vi>
Sáng mai tôi sẽ lái thử chiếc thủy phi cơ mới.
</vi></item>
#num589
</num><time>00:30:32,749 --> 00:30:34,334</time><en>
Would you like to go with me?
<vi>
Cậu có muốn đi cùng tôi không?
</vi></item>
#num590
</num><time>00:30:35,168 --> 00:30:36,252</time><en>
What time?
<vi>
Lúc nào?
</vi></item>
#num591
</num><time>00:30:36,461 --> 00:30:37,962</time><en>
The time that suits you.
<vi>
Lúc nào tiện cho cậu.
</vi></item>
#num592
</num><time>00:30:38,171 --> 00:30:40,048</time><en>
Well, that's very kind of you.
<vi>
Ồ, anh thật tử tế
</vi></item>
#num593
</num><time>00:30:40,840 --> 00:30:43,259</time><en>
Lovely to see you again, Miss Baker.
<vi>
Vui khi gặp lại cô, cô Baker.
</vi></item>
<item><num>594</num>
<time>00:30:44,802 --> 00:30:45,511</time>
<en>If there's...</en>
<vi>
Nếu...
</vi></item>

<item><num>595</num>
<time>00:30:45,678 --> 00:30:47,513</time>
<en>anything that you want...</en>
<vi>
cậu cần bất cứ thứ gì...
</vi></item>

<item><num>596</num>
<time>00:30:47,722 --> 00:30:49,724</time>
<en>just ask for it, old sport.</en>
<vi>
thì cứ nói thẳng nhé, bằng hữu.
</vi></item>

<item><num>597</num>
<time>00:30:52,769 --> 00:30:54,437</time>
<en>Excuse me. I will...</en>
<vi>
Thứ lỗi nhé. Tôi sẽ...
</vi></item>

<item><num>598</num>
<time>00:30:54,645 --> 00:30:56,230</time>
<en>rejoin you later.</en>
<vi>
gặp lại các bạn sau.
</vi></item>

<item><num>599</num>
<time>00:31:01,903 --> 00:31:03,696</time>
<en>I expected him to be...</en>
<vi>
Tôi cứ nghĩ anh ta...
</vi></item>

<item><num>600</num>
<time>00:31:04,238 --> 00:31:06,115</time>
<en>
- Old and fat?
- Yes.
</en>
<vi>
- Già và béo?
- Phải.
</vi></item>

<item><num>601</num>
<time>00:31:06,949 --> 00:31:09,535</time>
<en>
Young men don't just drift coolly out of nowhere...
</en>
<vi>
Chỉ là người trẻ nhưng lèo lái tuyệt vời thế...
</vi></item>

<item><num>602</num>
<time>00:31:09,744 --> 00:31:11,871</time>
<en>and buy a palace on Long Island.</en>
<vi>
mua được cả tòa nhà tráng lệ ở Long Island
</vi></item>

<item><num>603</num>
<time>00:31:13,623 --> 00:31:14,663</time>
<en>He told me once...</en>
<vi>
Có lần ông ấy nói...
</vi></item>

<item><num>604</num>
<time>00:31:14,665 --> 00:31:16,793</time>
<en>he was an Oxford man.</en>
<vi>
mình là dân Oxford.
</vi></item>

<item><num>605</num>
<time>00:31:16,959 --> 00:31:18,086</time>
<en>However, I don't believe it.</en>
<vi>
Mà, tôi chả tin.
</vi></item>

<item><num>606</num>
<time>00:31:18,920 --> 00:31:19,920</time>
<en>Why not?</en>
<vi>
Sao không?
</vi></item>

<item><num>607</num>
<time>00:31:20,046 --> 00:31:23,007</time>
<en>
I don't know.
I just don't believe he went there.
</en>
<vi>
Không biết, tôi chỉ không tin ông ấy đã tới đó.
</vi></item>

<item><num>608</num>
<time>00:31:23,174 --> 00:31:24,255</time>
<en>I beg your pardon.</en>
<vi>
Xin lỗi cô.
</vi></item>

<item><num>609</num>
<time>00:31:25,259 --> 00:31:27,678</time>
<en>
Miss Baker,
Mr. Gatsby would like to speak to you.
</en>
<vi>
Cô Baker, ngài Gatsby muốn nói chuyện với cô.
</vi></item>

<item><num>610</num>
<time>00:31:28,346 --> 00:31:29,680</time>
<en>Alone.</en>
<vi>Một mình.</vi></item>

<item><num>611</num>
<time>00:31:30,139 --> 00:31:31,139</time>
<en>Me?</en>
<vi>
Tôi à?
</vi></item>

<item><num>612</num>
<time>00:31:31,432 --> 00:31:32,433</time>
<en>Yes, madam.</en>
<vi>
Vâng thưa quí cô.
</vi></item>

<item><num>613</num>
<time>00:33:12,867 --> 00:33:14,035</time>
<en>Nick!</en>
<vi>
Nick!
</vi></item>

<item><num>614</num>
<time>00:33:14,243 --> 00:33:15,411</time>
<en>Nick!</en>
<vi>
Nick!
</vi></item>

<item><num>615</num>
<time>00:33:15,620 --> 00:33:16,829</time>
<en>Nick!</en>
<vi>
Nick!
</vi></item>

<item><num>616</num>
<time>00:33:17,121 --> 00:33:19,332</time>
<en>I've just heard the most shocking thing.</en>
<vi>
Tôi vừa nghe được 01 tin giật gân nhất.
</vi></item>

<item><num>617</num>
<time>00:33:19,790 --> 00:33:21,792</time>
<en>Where have you been? The car's waiting.</en>
<vi>
Em đã ở đâu thế? Xe đang đợi.
</vi></item>

<item><num>618</num>
<time>00:33:22,001 --> 00:33:24,629</time>
<en>Simply amazing. It all makes sense.</en>
<vi>
Rất kinh ngạc. Mọi thứ đều rõ ràng.
</vi></item>

<item><num>619</num>
<time>00:33:25,379 --> 00:33:27,381</time>
<en>It all makes sense.</en>
<vi>
Mọi thứ đều rõ ràng.
</vi></item>

<item><num>620</num>
<time>00:33:27,715 --> 00:33:29,050</time>
<en>Come on.</en>
<vi>
Đi thôi.
</vi></item>

<item><num>621</num>
<time>00:33:29,425 --> 00:33:31,344</time>
<en>
- What makes sense?
- Everything!
</en>
<vi>
- Cái gì rõ ràng?
- Mọi thứ!
</vi></item>

<item><num>622</num>
<time>00:33:31,552 --> 00:33:33,221</time>
<en>Come on, this is crazy! We gotta...</en>
<vi>
Đi nào, khùng quá! Ta phải...
</vi></item>

<item><num>623</num>
<time>00:33:33,429 --> 00:33:35,723</time>
<en>
- get out of here.
- Here I am tantalizing you...
</en>
<vi>
- ra khỏi đây.
- Tôi đang đùa anh đấy...
</vi></item>

<item><num>624</num>
<time>00:33:35,932 --> 00:33:37,092</time>
<en>when I swore I wouldn't tell.</en>
<vi>
khi tôi thề sẽ không nói gì.
</vi></item>

<item><num>625</num>
<time>00:33:37,099 --> 00:33:38,226</time>
<en>Just tell me.</en>
<vi>
Cứ nói đi.
</vi></item>

<item><num>626</num>
<time>00:33:38,434 --> 00:33:40,144</time>
<en>Oh, Nick, I'm sorry, I swore.</en>
<vi>
Nick, xin lỗi, tôi thề rồi.
</vi></item>

<item><num>627</num>
<time>00:33:40,353 --> 00:33:42,438</time>
<en>I swore I wouldn't tell.</en>
<vi>
Tôi đã thề sẽ không nói gì cả.
</vi></item>

<item><num>628</num>
<time>00:33:48,736 --> 00:33:50,404</time>
<en>Sorry to keep her from you, old sport.</en>
<vi>
Thứ lỗi đã mượn cô nhé, bằng hữu.
</vi></item>

<item><num>629</num>
<time>00:33:51,239 --> 00:33:52,949</time>
<en>
- Ah.
- Don't forget...
</en>
<vi>
- À.
- Đừng quên...
</vi></item>

<item><num>630</num>
<time>00:33:53,157 --> 00:33:54,958</time>
<en>
we're going up
in that hydroplane tomorrow.
</en>
<vi>
mai chúng ta sẽ đi thủy phi cơ.
</vi></item>

<item><num>631</num>
<time>00:33:56,160 --> 00:33:57,160</time>
<en>Yes.</en>
<vi>
Vâng.
</vi></item>

<item><num>632</num>
<time>00:33:57,328 --> 00:33:58,621</time>
<en>Mr. Gatsby, sir...</en>
<vi>
Thưa ngài Gatsby...
</vi></item>

<item><num>633</num>
<time>00:33:58,829 --> 00:34:00,309</time>
<en>
- Philadelphia on the phone.
- Yes.
</en>
<vi>
- Philadelphia đang gọi.
- Được.
</vi></item>

<item><num>634</num>
<time>00:34:02,917 --> 00:34:04,001</time>
<en>Night, old sport.</en>
<vi>
Ngủ ngon, bằng hữu.
</vi></item>

<item><num>635</num>
<time>00:34:04,669 --> 00:34:05,836</time>
<en>Good night.</en>
<vi>
Ngủ ngon.
</vi></item>

<item><num>636</num>
<time>00:34:06,462 --> 00:34:07,462</time>
<en>Thank you.</en>
<vi>
Cảm ơn.
</vi></item>

<item><num>637</num>
<time>00:34:13,928 --> 00:34:14,928</time>
<en>What's the matter?</en>
<vi>
Chuyện gì thế?
</vi></item>

<item><num>638</num>
<time>00:34:14,971 --> 00:34:16,389</time>
<en>You run out of gas?</en>
<vi>
Hết xăng à?
</vi></item>

<item><num>639</num>
<time>00:34:16,597 --> 00:34:18,724</time>
<en>Nick! Come and see me!</en>
<vi>
Nick! Thăm tôi nhé!
</vi></item>

<item><num>640</num>
<time>00:34:18,933 --> 00:34:21,102</time>
<en>We'll have tea next week.</en>
<vi>
Tuần sau chúng tôi có tiệc trà.
</vi></item>

<item><num>641</num>
<time>00:34:21,310 --> 00:34:22,812</time>
<en>I'm in the phone book.</en>
<vi>
Số tôi ở trong danh bạ ấy.
</vi></item>

<item><num>642</num>
<time>00:34:23,396 --> 00:34:24,897</time>
<en>I'll call you up.</en>
<vi>
Tôi sẽ gọi.
</vi></item>

<item><num>643</num>
<time>00:34:55,136 --> 00:34:57,471</time>
<en><i>Well, we rode in the hydroplane.</i></en>
<vi>
Chúng tôi đã lái thủy phi cơ.
</vi></item>

<item><num>644</num>
<time>00:34:57,680 --> 00:34:58,680</time>
<en><i>And I attended...</i></en>
<vi>
Và tôi đã dự...
</vi></item>

<item><num>645</num>
<time>00:34:58,848 --> 00:35:00,641<time>
<en><i>two more of his parties.</i></en>
<vi>
02 bữa tiệc nữa của ông ấy.
</vi></item>

<item><num>646</num>
<time>00:35:00,850 --> 00:35:03,060</time>
<en><i>Even made use of his beach.</i></en>
<vi>
Còn tận dụng bãi biển của ông ấy nữa.
</vi></item>

<item><num>647</num>
<time>00:35:03,811 --> 00:35:06,564</time>
<en><i>But you know, doctor, I realized...</i></en>
<vi>
Nhưng ông biết không bác sĩ, tôi nhận ra rằng...
</vi></item>

<item><num>648</num>
<time>00:35:06,731 --> 00:35:11,694</time>
<en><i>that I knew absolutely nothing about Gatsby at all.</i></en>
<vi>
tôi hoàn toàn chẳng biết gì về Gatsby.
</vi></item>

<item><num>649</num>
<time>00:35:12,903 --> 00:35:14,196</time>
<en><i>Until...</i></en>
<vi>
Cho đến khi...
</vi></item>

<item><num>650</num>
<time>00:35:36,093 --> 00:35:38,929</time>
<en>
It's pretty, isn't it, old sport?
Haven't you ever seen it before?
</en>
<vi>
Trông nó cũng ngon, bằng hữu nhỉ?
Cậu chưa thấy nó bao giờ à?
</vi></item>

<item><num>651</num>
<time>00:35:40,348 --> 00:35:41,974</time>
<en>It's all a custom job.</en>
<vi>
Nó là hàng đặt riêng.
</vi></item>

<item><num>652</num>
<time>00:35:42,183 --> 00:35:43,225</time>
<en>Supercharged engine.</en>
<vi>
Động cơ siêu nạp.
</vi></item>

<item><num>653</num>
<time>00:35:44,435 --> 00:35:45,561</time>
<en>Get dressed.</en>
<vi>
Thay đồ đi.
</vi></item>

<item><num>654</num>
<time>00:35:45,978 --> 00:35:47,188</time>
<en>We're going to lunch.</en>
<vi>
Ta sẽ đi ăn trưa.
</vi></item>

<item><num>655</num>
<time>00:36:00,993 --> 00:36:02,912</time>
<en>
- Oh, well.
- Yeah.
</en>
<vi>
- Ồ.
- À.
</vi></item>

<item><num>656</num>
<time>00:36:04,163 --> 00:36:05,363</time>
<en>Look here, old sport.</en>
<vi>
Nhìn này, bằng hữu.
</vi></item>

<item><num>657</num>
<time>00:36:06,040 --> 00:36:08,334</time>
<en>What is your opinion of me, anyhow?</en>
<vi>
Vậy quan điểm của cậu về tôi như thế nào?
</vi></item>

<item><num>658</num>
<time>00:36:08,834 --> 00:36:09,834</time>
<en>
- My opinion?
- Yes!
</en>
<vi>
- Quan điểm của tôi à?
- Phải!
</vi></item>

<item><num>659</num>
<time>00:36:09,919 --> 00:36:10,961</time>
<en>Yes, your opinion.</en>
<vi>
quan điểm của cậu.
</vi></item>

<item><num>660</num>
<time>00:36:12,797 --> 00:36:14,924</time>
<en>
I don't want you to get the wrong impression...
</en>
<vi>
Tôi không muốn cậu có ấn tượng xấu...
</vi></item>

<item><num>661</num>
<time>00:36:15,132 --> 00:36:17,802</time>
<en>from all these bizarre accusations you must be hearing.</en>
<vi>
vì những cáo buộc quái gở mà chắc cậu đã được nghe.
</vi></item>

<item><num>662</num>
<time>00:36:18,010 --> 00:36:20,513</time>
<en>
A pack of lies, I guarantee.
You've heard the stories?
</en>
<vi>
Tôi đảm bảo là có cả đống dối trá. Cậu đã nghe chuyện đó chưa?
</vi></item>

<item><num>663</num>
<time>00:36:20,680 --> 00:36:21,680</time>
<en>Oh.</en>
<vi>
Ồ.
</vi></item>

<item><num>664</num>
<time>00:36:21,889 --> 00:36:24,225</time>
<en>
I will tell you God's truth.
God's truth about myself.
</en>
<vi>
Tôi sẽ kể cậu nghe sự thật. Rất thật về bản thân tôi.
</vi></item>

<item><num>665</num>
<time>00:36:24,433 --> 00:36:27,061</time>
<en>I am the son of very wealthy people from the Middle West.</en>
<vi>
Tôi là con trai của 01 người rất giàu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ.
</vi></item>

<item><num>666</num>
<time>00:36:27,269 --> 00:36:28,390</time>
<en>Sadly, all of them are dead.</en>
<vi>
Đáng buồn là họ mất cả rồi.
</vi></item>

<item><num>667</num>
<time>00:36:30,940 --> 00:36:32,191</time>
<en>I was brought up in America...</en>
<vi>
Tôi được nuôi nấng ở Mỹ...
</vi></item>

<item><num>668</num>
<time>00:36:32,400 --> 00:36:33,400</time>
<en>but educated at Oxford...</en>
<vi>
nhưng lại học ở Oxford...
</vi></item>

<item><num>669</num>
<time>00:36:33,484 --> 00:36:34,318</time>
<en>because all my ancestors...</en>
<vi>
bởi tất cả ông cha...
</vi></item>

<item><num>670</num>
<time>00:36:34,527 --> 00:36:37,196</time>
<en>
have been educated there for years.
It's a family tradition.
</en>
<vi>
đều học ở đó. Đó là truyền thống gia đình.
</vi></item>

<item><num>671</num>
<time>00:36:37,405 --> 00:36:39,281</time>
<en><i>The way he spoke.</i></en>
Cái cách mà ông ấy nói.
<item><num>672</num>
<time>00:36:39,490 --> 00:36:41,867</time>
<en><i>No wonder people thought he was lying.</i></en>
chẳng trách sao người ta nghĩ là ba hoa.
<item><num>673</num>
<time>00:36:42,076 --> 00:36:44,870</time>
<en>
After my family died,
I ran into a great deal of money.
</en>
<vi>
Sau khi gia đình qua đời, tự nhiên tôi có rất nhiều tiền.
</vi></item>

<item><num>674</num>
<time>00:36:45,079 --> 00:36:46,831</time>
<en>After that, I lived like a prince...</en>
<vi>
Kể từ, đó tôi sống như hoàng tử...
</vi></item>

<item><num>675</num>
<time>00:36:47,039 --> 00:36:48,360</time>
<en>in all the capitals of Europe.</en>
<vi>
ở mọi thủ đô của Châu Âu.
</vi></item>

<item><num>676</num>
<time>00:36:48,916 --> 00:36:50,000</time>
<en>Oh, Europe.</en>
<vi>
Châu Âu à.
</vi></item>

<item><num>677</num>
<time>00:36:50,209 --> 00:36:51,502</time>
<en>Yes, Europe.</en>
<vi>
Phải, châu Âu.
</vi></item>

<item><num>678</num>
<time>00:36:51,711 --> 00:36:52,962</time>
<en>Paris, Venice...</en>
<vi>
Paris, Venice...
</vi></item>

<item><num>679</num>
<time>00:36:53,170 --> 00:36:53,890</time>
<en>Rome, Vienna...</en>
<vi>
Rome, Vienna...
</vi></item>

<item><num>680</num>
<time>00:36:54,046 --> 00:36:55,172</time>
<en>Zurich, Helsinki...</en>
<vi>
Zurich, Helsinki...
</vi></item>

<item><num>681</num>
<time>00:36:55,381 --> 00:36:56,757</time>
<en>Moscow, Istanbul...</en>
<vi>
Mátscơva, Istanbul...
</vi></item>

<item><num>682</num>
<time>00:36:56,966 --> 00:36:58,050</time>
<en>collecting jewels...</en>
<vi>
sưu tập trang sức...
</vi></item>

<item><num>683</num>
<time>00:36:58,259 --> 00:36:59,259</time>
<en>chiefly rubies...</en>
<vi>
chủ yếu là hồng ngọc...
</vi></item>

<item><num>684</num>
<time>00:36:59,427 --> 00:37:00,136</time>
<en>hunting big game...<en>
<vi>
đi săn dã thú...
</vi></item>

<item><num>685</num>
<time>00:37:00,302 --> 00:37:04,181</time>
<en>
painting a little, things for myself
only. Trying to forget something sad...
</en>
<vi>
cũng vẽ 01 chút, làm chơi thôi. Cố quên chuyện buồn...
</vi></item>

<item><num>686</num>
<time>00:37:04,390 --> 00:37:05,550</time>
<en><i>Just when I thought...</i></en>
<vi>
Ngay khi tôi nghĩ....
</vi></item>

<item><num>687</num>
<time>00:37:05,641 --> 00:37:07,977</time>
<en><i>it couldn't be any more fantastical...</i></en>
<vi>
không thể nào tuyệt vời hơn...
</vi></item>

<item><num>688</num>
<time>00:37:08,185 --> 00:37:10,187</time>
<en>
- Then came the war, old sport.
<i>- he became...</i>
</en>
<vi>
- Rồi chiến tranh xảy ra, bằng hữu ạ.
- Anh ấy trở thành...
</vi></item>

<item><num>689</num>
<time>00:37:10,396 --> 00:37:13,899</time>
<en>
<i>a war hero, single-handedly
defeating the German army.</i>
</en>
<vi>
01 anh hùng chiến tranh, 01 tay chống lại cả quân đội Đức.
</vi></item>

<item><num>690</num>
<time>00:37:14,108 --> 00:37:17,236</time>
<en>
In the Argonne Forest, I took two
machine gun detachments so far...
</en>
<vi>
trong rừng Argonne, khi đó tôi đã hạ hết 02 tiểu đội súng máy...
</vi></item>

<item><num>691</num>
<time>00:37:17,445 --> 00:37:18,988</time>
<en>We were outnumbered 5 to 1.</en>
<vi>
Địch đông gấp 05 lần chúng tôi.
</vi></item>

<item><num>692</num>
<time>00:37:19,196 --> 00:37:20,489</time>
<en>There was a half a mile gap...</en>
<vi>
Khoảng cách là nửa dặm...
</vi></item>

<item><num>693</num>
<time>00:37:20,698 --> 00:37:22,783</time>
<en>
There wasn't a single German soldier
left standing.
</en>
<vi>
Không có tên lính Đức nào sống sót.
</vi></item>

<item><num>694</num>
<time>00:37:22,992 --> 00:37:24,285</time>
<en>We stayed there two days and two nights.</en>
<vi>
Chúng tôi đã ở đó 02 ngày đêm.
</vi></item>

<item><num>695</num>
<time>00:37:24,493 --> 00:37:25,493</time>
<en>Saw were piles of dead.</en>
<vi>
Thấy xác chất thành đống.
</vi></item>

<item><num>696</num>
<time>00:37:25,494 --> 00:37:28,497</time>
<en>
One hundred and thirty men
with only 16 Lewis guns.
</en>
<vi>
130 mạng mà chỉ có 16 khẩu Lewis.
</vi></item>

<item><num>697</num>
<time>00:37:28,706 --> 00:37:30,708</time>
<en>Every Allied government gave me a medal.</en>
<vi>
Mọi chính phủ đồng minh đều tặng tôi huân chương.
</vi></item>

<item><num>698</num>
<time>00:37:30,916 --> 00:37:31,916</time>
<en>Even Montenegro.</en>
<vi>
Ngay cả Montenegro.
</vi></item>

<item><num>699</num>
<time>00:37:34,253 --> 00:37:35,004</time>
<en>Here.</en>
<vi>
Đây.
</vi></item>

<item><num>700</num>
<time>00:37:35,171 --> 00:37:36,714</time>
<en>That's from Montenegro.</en>
<vi>
Cái đó từ Montenegro.
</vi></item>

<item><num>701</num>
<time>00:37:37,006 --> 00:37:38,799</time>
<en>"Major Jay Gatsby for...</en>
<vi>
"Khen tặng Jay Gatsby vì...
</vi></item>

<item><num>702</num>
<time>00:37:39,008 --> 00:37:41,488</time>
<en>
- valor extraordinary."
- Valor extraordinary. That's right.
</en>
<vi>
- dũng cảm phi thường."
- Dũng cảm phi thường, Đúng đấy.
</vi></item>

<item><num>703</num>
<time>00:37:41,552 --> 00:37:44,764</time>
<en>
And this is something I always carry
with me, a souvenir of Oxford days.
</en>
<vi>
Còn đây là thứ tôi luôn mang bên mình, 01 kỉ vật những ngày ở Oxford.
</vi></item>

<item><num>704</num>
<time>00:37:45,306 --> 00:37:47,933</time>
<en>
That was taken in Trinity quad.
The man on my left...
</en>
<vi>
Cái đó là từ đội bộ Ba.
Người đàn ông bên trái tôi...
</vi></item>

<item><num>705</num>
<time>00:37:48,142 --> 00:37:50,936</time>
<en>
- is now the Earl of Doncaster.
<i>- What could I say?</i>
</en>
<vi>
- giờ là bá tước vùng Doncaster.
- Tôi còn gì để nói?
</vi></item>

<item><num>706</num>
<time>00:37:52,104 --> 00:37:54,690</time>
<en><i>The photograph was undoubtedly authentic.</i></en>
<vi>
Bức ảnh quả thực rất đáng tin.
</vi></item>

<item><num>707</num>
<time>00:37:54,899 --> 00:37:57,109</time>
<en><i>Could it all be true?</i></en>
<vi>
Liệu tất cả đều là thật chứ?
</vi></item>

<item><num>708</num>
<time>00:37:57,318 --> 00:38:00,154</time>
<en>
Of course, you don't need to take
my word for it, old sport.
</en>
<vi>
Dĩ nhiên là cậu không cần phải tin mọi điều tôi nói, bằng hữu ạ.
</vi></item>

<item><num>709</num>
<time>00:38:00,362 --> 00:38:02,566</time>
<en>
At lunch, I'm going to introduce you to one of
</en>
<vi>
Bữa ăn trưa, tôi sẽ giới thiệu cậu với 01 trong những
</vi></item>

<item><num>710</num>
<time>00:38:02,578 --> 00:38:04,700</time>
<en>New York's most distinguished businessmen...</en>
<vi>
thương nhân thành đạt nhất NY...
</vi></item>

<item><num>711</num>
<time>00:38:04,909 --> 00:38:07,161</time>
<en>a Mr. Meyer Wolfshiem, my good friend.</en>
<vi>
ngài Meyer Wolfshiem, bạn tốt của tôi.
</vi></item>

<item><num>712</num>
<time>00:38:07,369 --> 00:38:08,889</time>
<en>He will confirm all I have told you...</en>
<vi>
Ông ấy sẽ xác thực mọi điều tôi nói...
</vi></item>

<item><num>713</num>
<time>00:38:09,079 --> 00:38:11,479</time>
<en>
- and vouch for my good character.
- That's not necessary.
</en>
<vi>
- cũng như đức tính tốt của tôi.
- Không cần phải vậy đâu.
</vi></item>

<item><num>714</num>
<time>00:38:11,582 --> 00:38:12,822</time>
<en>Oh, but it is, though.</en>
<vi>
Ồ cần chứ.
</vi></item>

<item><num>715</num>
<time>00:38:14,210 --> 00:38:15,918</time>
<en>I thought you ought to know something about</en>
<vi>
Tôi nghĩ cậu nên biết chút về
</vi></item>

<item><num>716</num>
<time>00:38:15,930 --> 00:38:17,690</time>
<en>my life. I didn't want you to think I was...</en>
<vi>
đời tôi. Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là...
</vi></item>

<item><num>717</num>
<time>00:38:17,755 --> 00:38:18,506</time>
<en>Well...</en>
<vi>
À...
</vi></item>

<item><num>718</num>
<time>00:38:18,714 --> 00:38:20,594</time>
<en>
I didn't want you to think
I was some nobody.
</en>
<vi>
Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là 01 người nào đó
</vi></item>

<item><num>719</num>
<time>00:38:21,217 --> 00:38:25,221</time>
<en>
You see, old sport, I'm going to make
a very big request of you today.
</en>
<vi>
Cậu sẽ thấy hôm nay, tôi sẽ đề nghị cậu 01 việc rất lớn
</vi></item>

<item><num>720</num>
<time>00:38:25,721 --> 00:38:26,931></time><en>me>
<en>A big request?</en>
<vi>
Việc lớn à?
</vi></item>

<item><num>721</num>
<time>00:38:27,139 --> 00:38:28,139</time>
<en>Yes.</en>
<vi>
Phải.
</vi></item>

<item><num>722</num>
<time>00:38:28,140 --> 00:38:29,934</time>
<en>Miss Baker will explain everything...</en>
<vi>
Cô Baker sẽ giải thích mọi chuyện...
</vi></item>

<item><num>723</num>
<time>00:38:30,142 --> 00:38:31,268</time>
<en>when you take her to tea.</en>
<vi>
khi cậu đưa cô ấy đến tiệc trà.
</vi></item>

<item><num>724</num>
<time>00:38:33,103 --> 00:38:35,147</time>
<en>Jordan? What's she got to do with it?</en>
<vi>
Jordan à? Cô ấy có liên quan gì?
</vi></item>

<item><num>725</num>
<time>00:38:36,148 --> 00:38:36,941</time>
<en>Well, I assure you...</en>
<vi>
À, tôi đảm bảo với cậu...
</vi></item>

<item><num>726</num>
<time>00:38:37,107 --> 00:38:38,147</time>
<en>it's nothing underhand.</en>
<vi>
không có gì bí mật cả.
</vi></item>

<item><num>727</num>
<time>00:38:38,317 --> 00:38:40,528</time>
<en>Miss Baker's an honest sportswoman.
She wouldn't do...</en>
<vi>
Cô Baker thật sự yêu thể thao. Cô ấy sẽ không...
</vi></item>

<item><num>728</num>
<time>00:38:40,694 --> 00:38:42,054</time>
<en>anything that wasn't all right.</en>
<vi>
làm gì không phải.
</vi></item>

<item><num>729</num>
<time>00:38:42,488 --> 00:38:43,155</time>
<en>Pull over!</en>
<vi>
Tấp vào!
</vi></item>

<item><num>730</num>
<time>00:38:43,322 --> 00:38:46,659</time>
<en>
- Pull over to the curb!
- All right, old sport. All right.</en>
<vi>
- Tấp vào lề!
- Được rồi, bằng hữu. Được rồi
</vi></item>

<item><num>731</num>
<time>00:38:52,081 --> 00:38:53,081</time>
<en>Right you are!</en>
<vi>
Không sao đâu!
</vi></item>

<item><num>732</num>
<time>00:38:53,082 --> 00:38:54,122</time>
<en>I'll know you next time...</en>
<vi>
Lần tới tôi sẽ nhận ra ngài trước...
</vi></item>

<item><num>733</num>
<time>00:38:54,124 --> 00:38:55,124</time>
<en>Mr. Gatsby!</en>
<vi>
Ngài Gatsby!
</vi></item>

<item><num>734</num>
<time>00:38:55,209 --> 00:38:57,503</time>
<en>
- Excuse me.
- Thank you.</en>
<vi>
- Thứ lỗi.
- Cảm ơn.
</vi></item>

<item><num>735</num>
<time>00:38:59,338 --> 00:39:00,673</time>
<en>One of your old Oxford pals?</en>
<vi>
Bạn cũ ở Oxford à?
</vi></item>

<item><num>736</num>
<time>00:39:00,881 --> 00:39:04,343</time>
<en>Well, I was able to do the commissioner
a favor once.</en>
<vi>
À, tôi từng giúp đại biểu ở đây 01 lần.
</vi></item>

<item><num>737</num>
<time>00:39:04,552 --> 00:39:06,387</time>
<en>He sends me a Christmas card every year.</en>
<vi>
Năm nào ông ấy cũng gửi thiệp giáng sinh.
</vi></item>

<item><num>738</num>
<time>00:39:07,930 --> 00:39:10,140</time>
<en>I imagine he'll be at lunch too. Heh.</en>
<vi>
Chắc ông ấy cũng sẽ đến bữa trưa.
</vi></item>

<item><num>739</num>
<time>00:39:15,187 --> 00:39:16,027</time>
<en><i>By the time...</i></en>
<vi>
Ngay trước khi...
</vi></item>

<item><num>740</num>
<time>00:39:16,063 --> 00:39:18,440</time>
<en><i>we reached the bridge,
I was impossibly confused.</i></en>
<vi>
chúng tôi đến cầu, tôi không thể nào bối rối.
</vi></item>

<item><num>741</num>
<time>00:39:30,911 --> 00:39:33,163</time>
<en><i>I didn't know what to think.</i></en>
<vi>
Tôi không biết phải nghĩ gì.
</vi></item>

<item><num>742</num>
<time>00:39:33,873 --> 00:39:36,584</time>
<en><i>But the city seen from the Queensboro Bridge...</i></en>
<vi>
Nhưng những nhịp cầu  trên Queensboro trong thành phố...
</vi></item>

<item><num>743</num>
<time>00:39:36,750 --> 00:39:40,880</time>
<en><i>is always the city seen
for the first time...</i></en>
<vi>
lúc nào cũng như mới gặp...
</vi></item>

<item><num>744</num>
<time>00:39:41,130 --> 00:39:44,925</time>
<en><i>in its first wild promise of all the mystery...</i></en>
<vi>
với hứa hẹn điên rồ về mọi bí ẩn...
</vi></item>

<item><num>745</num>
<time>00:39:45,134 --> 00:39:46,135</time>
<en><i>and the beauty...</i></en>
<vi>
và vẻ đẹp...
</vi></item>

<item><num>746</num>
<time>00:39:46,343 --> 00:39:48,137</time>
<en><i>in the world.</i></en>
<vi>
của thế giới.
</vi></item>

<item><num>747</num>
<time>00:39:48,554 --> 00:39:49,221</time>
<en><i>Anything...</i></en>
<vi>
Mọi thứ...
</vi></item>

<item><num>748</num>
<time>00:39:49,430 --> 00:39:52,224</time>
<en><i>can happen now that we've slid over...</i></en>
<vi>
đều có thể xảy ra ngay lúc chúng tôi băng qua...
</vi></item>

<item><num>749</num>
<time>00:39:52,433 --> 00:39:53,642</time>
<en><i>this bridge, I thought.</i></en>
<vi>
cây cầu này, tôi đã nghĩ thế.
</vi></item>

<item><num>750</num>
<time>00:39:54,101 --> 00:39:55,561</time>
<en><i>Anything at all.</i></en>
<vi>
Bất kỳ điều gì.
</vi></item>

<item><num>751</num>
<time>00:39:55,769 --> 00:39:58,105/</time>
<en><i>Even Gatsby could happen.</i></en>
<vi>
Gatsby còn có thể xuất hiện cơ mà.
</vi></item>

<item><num>752/<num>
<time>00:40:00,107 --> 00:40:02,234/<time>
<en>Yes, absolutely.</en>
<vi>
Phải, chính xác là thế.
</vi></item>

<item><num>753</num>
<time>00:40:03,611 --> 00:40:04,403</time>
<en>Oh!</en>
<vi>
Ô!
</vi></item>

<item><num>754</num>
<time>00:40:04,570 --> 00:40:06,030</time>
<en>Ah!</en>
<vi>
Ah!
</vi></item>

<item><num>755</num>
<time>00:40:07,114 --> 00:40:08,824</time>
<en>My boy!</en>
<vi>
Chú em!
</vi></item>

<item><num>756</num>
<time>00:40:09,199 --> 00:40:10,359</time>
#enMeyer, Meyer, Meyer.</en>
<vi>
Meyer, Meyer, Meyer.
</vi></item>

<item><num>m757/num
</num><time>00:40:10,784 --> 00:40:12,453</time><en>
#enMm. Smell so good.</en>
<vi>
Ưm. Thơm đấy.
</vi></item>

<item><num>758</num>
</num><time>00:40:12,661 --> 00:40:14,022</time><en>
<en>
- Look at you!
- Look at you.</en>
<vi>
- Trông cậu kìa!
- Trông cậu kìa!
</vi></item>

<item><num>759</num>
</num><time>00:40:14,079 --> 00:40:16,832</time><en>
<en>
Mr. Carraway, this is my good friend,
Mr. Meyer Wolfshiem.</en>
<vi>
Carraway, đây là bạn tốt của tôi, ông Meyer Wolfshiem.
</vi></item>

<item><num>760</num>
</num><time>00:40:17,041 --> 00:40:18,083</time><en>
#enA wonderful pleasure...</en>
<vi>
Thật là hân hạnh...
</vi></item>

<item><num>761</num>
</num><time>00:40:18,292 --> 00:40:19,668</time><en>
<en>
- Mr. Carraway.
- My pleasure.</en>
<vi>
- Anh Carraway.
- Hân hạnh.
</vi></item>

<item><num>762</num>
</num><time>00:40:19,877 --> 00:40:21,211</time><en>
#enI know all about you.</en>
<vi>
Tôi biết mọi thứ về anh.
</vi></item>

<item><num>763</num>
</num><time>00:40:21,545 --> 00:40:23,213</time><en>
<en>
- I see.
- Yes! Mr. Gatsby's...</en>
<vi>
- Tôi biết.
- Phải! Anh Gatsby...
</vi></item>

<item><num>764</num>
</num><time>00:40:23,380 --> 00:40:25,020</time><en>
<en>
- always talking about you.
- Really?</en>
<vi>
- luôn miệng nhắc tới anh.
- Thật à?
</vi></item>

<item><num>765</num>
</num><time>00:40:26,717 --> 00:40:27,717</time><en>
#enShall we?</en>
<vi>
Đi chứ?
</vi></item>

<item><num>766</num>
</num><time>00:40:28,552 --> 00:40:29,553</time><en>
#enCome.</en>
<vi>
Nào.
</vi></item>

<item><num>767</num>
</num><time>00:40:31,221 --> 00:40:32,142</time><en>
#enJoin us for a little...</en>
<vi>
Cùng ăn...
</vi></item>

<item><num>768</num>
</num><time>00:40:32,181 --> 00:40:33,557</time><en>
#enlunch.</en>
<vi>
bữa trưa đạm bạc nào.
</vi></item>

<item><num>769</num>
</num><time>00:40:51,075 --> 00:40:54,119</time><en>
<en><i>♪ Hundred, hundred, hundred dollar bills. ♪</i></en>
<vi>
100, 100, giấy bạc 100.
</vi></item>

<item><num>770</num>
</num><time>00:40:57,039 --> 00:40:58,290</time><en>
#enYeah!</en>
<vi>
Yeah!
</vi></item>

<item><num>771</num>
</num><time>00:40:58,499 --> 00:40:59,979</time><en>
<en>
- Hands off!
- Out! Out you go!</en>
<vi>
- Bỏ tay ra!
- Ra ngoài! Đi ra ngoài!
</vi></item>

<item><num>772</num>
</num><time>00:41:00,167 --> 00:41:01,167</time><en>
#enGet off me!</en>
<vi>
Bỏ tôi ra!
</vi></item>

<item><num>773</num>
</num><time>00:41:01,585 --> 00:41:04,213</time><en>
<en>
Tell Walter Chase he keeps his mouth shut...</en>
<vi>
Bảo Walter Chase câm miệng lại...
</vi></item>

<item><num>774</num>
</num><time>00:41:04,421 --> 00:41:05,581</time><en>
#enor he doesn't get a penny.</en>
<vi>
không thì khỏi có xu nào.
</vi></item>

<item><num>775</num>
</num><time>00:41:05,798 --> 00:41:06,879</num>
#enWe'll talk about...</en>
<vi>
Chúng ta sẽ nói...
</vi></item>

<item><num>776</num>
</num><time>00:41:06,882 --> 00:41:09,051</time><en>
<en>
- that later.
- Highballs, Mr. Gatsby?</en>
<vi>
- chuyện đó sau.
- Rượu pha soda nhé, ngài Gatsby?
</vi></item>

<item><num>777</num>
</num><time>00:41:09,259 --> 00:41:10,259</time><en>
#enHighballs it is.</en>
<vi>
Rượu pha soda.
</vi></item>

<item><num>778</num>
</num><time>00:41:10,427 --> 00:41:12,507</time><en>
<en>
- All right.
- You take care of my friend.</en>
<vi>
- Được rồi.
- Chăm sóc bạn tôi nhé.
</vi></item>

<item><num>779</num>
</num><time>00:41:13,639 --> 00:41:15,140</time><en>
#enLook who's here.</en>
<vi>
Xem ai đây này.
</vi></item>

<item><num>780</num>
</num><time>00:41:15,349 --> 00:41:16,509</time><en>
#enYou see these fists?</en>
<vi>

</vi></item>
Thấy nắm tay này không?
<item><num>781</num>
</num><time>00:41:16,517 --> 00:41:17,851</time><en>
#enHe's the next heavyweight...</en>
<vi>
Anh ấy là nhà vô địch hạng nặng tương lai đấy...
</vi></item>

<item><num>782</num>
</num><time>00:41:18,060 --> 00:41:19,895</time><en>
<en>
- champion.
- Pay my respects to your boss.</en>
<vi>
- Gửi lời chào đến ông chủ anh nhé.
</vi></item>

<item><num>783</num>
</num><time>00:41:20,437 --> 00:41:21,522</time><en>
#enHey, Jay!</en>
<vi>
Ê, Jay!
</vi></item>

<item><num>784</num>
</num><time>00:41:21,730 --> 00:41:23,357</time><en>
#enYou're under arrest! Ha-ha-ha!</en>
<vi>
Anh đã bị bắt! Ha-ha-ha!
</vi></item>

<item><num>785</num>
</num><time>00:41:23,565 --> 00:41:27,778</time><en>
#enYou be careful, now. You're turning
into a real jazz hound, commissioner.</en>
<vi>
Cẩn thận đấy, ông bị nhạc jazz làm cho quay cuồng rồi, ủy viên.
</vi></item>

<item>
<item><num>786</num>
</num><time>00:41:27,945 --> 00:41:29,488</time><en>
#enBang, bang!</en>
<vi>
Bùm chíu, bùm chíu!
</vi></item>

<item><num>787</num>
</num><time>00:41:31,115 --> 00:41:33,075</time><en>
<en>
- That's the commissioner.
- Mr. Gatsby...</en>
<vi>
- Đó là ông ủy viên.
- Ngài Gatsby.
</vi></item>
<item><num>788</num>
</num><time>00:41:33,242 --> 00:41:34,576</time><en>
#enyour table is ready.</en>
<vi>
chỗ của ngài đã sẵn sàng.
</vi></item>

<item><num>789</num>
</num><time>00:41:34,785 --> 00:41:36,704</time><en>
<en>
- Gatsby!
- Good to see you.</en>
<vi>
- Gatsby!
- Rất vui được gặp anh.
</vi></item>

<item><num>790</num>
</num><time>00:41:37,079 --> 00:41:38,497</time><en>
#enYeah, that's fantastic.</en>
<vi>
Phải, thật tuyệt.
</vi></item>

<item><num>791</num>
</num><time>00:41:39,832 --> 00:41:41,625</time><en>
#enYou be careful at those tables now...</en>
<vi>
Cẩn thận với mấy cái bàn đấy...
</vi></item>

<item><num>792/num
</num><time>00:41:41,834 --> 00:41:43,085</time><en>
senator.</en>
<vi>
thượng nghị sĩ à.
</vi></item>

<item><num>793
</num><time>00:41:43,293 --> 00:41:44,837</time><en>
I'll put a bet on for you, Jay!</en>
<vi>
Tôi cược cậu Jay!
</vi></item>
794
</num><time>00:41:45,004 --> 00:41:46,505</time><en>
<en><i>♪ Hundred dollar bills. ♪</i></en>
<vi>
Giấy bạc 100.
</vi></item>
<item><num>795
</num><time>00:41:50,217 --> 00:41:51,260</time><en>
We'll have the lobster.</en>
<vi>
Ta sẽ thử món tôm hùm.
</vi></item>
<item><num>796
</num><time>00:41:51,468 --> 00:41:53,470</time><en>
It's decorated with truffles and fine herbs.</en>
<vi>
Trang trí với nấm truffle và các loại thảo mộc thượng hạng.
</vi></item>
<item><num>797
</num><time>00:42:01,061 --> 00:42:02,271</time><en>
<en><i>♪ Hundred dollar bills. ♪</i></en>
<vi>
Giấy bạc 100.
</vi></item>
<item><num>798
</num><time>00:42:02,980 --> 00:42:03,661</time>
<en>So...</en>
<vi>
Vậy...
</vi></item>
799
</num><time>00:42:03,814 --> 00:42:06,525</time>
<en>
how is the bond business,
Mr. Carraway?</en>
<vi>
kinh doanh trái phiếu thế nào anh Carraway?
</vi></item>
<item><num>800</num>
<time>00:42:07,609 --> 00:42:08,652</time><en>
Fine. Thank you.</en>
<vi>
Tốt. Cảm ơn ông.
</vi></item>
<item><num>801</num>
<time>00:42:08,861 --> 00:42:10,237</time><en>
I understand you're looking for...</en>
<vi>
Tôi biết anh đang xây dựng...
</vi></item>
<item><num>802
</num><time>00:42:10,446 --> 00:42:12,656</time><en>
- a business connection.
- No. No, no, no.</en>
<vi>
- 01 mối quan hệ kinh doanh.
- Không, không.
</vi></item>
<item><num>803
</num><time>00:42:12,823 --> 00:42:13,532</time><en>
No, no, no.</en>
<vi>
Không, không
</vi></item>
<item><num>804
</num><time>00:42:13,699 --> 00:42:14,908</time><en>
This isn't the man, Meyer.</en>
<vi>
Không phải người đó, Meyer.
</vi></item>
<item><num>805
</num><time>00:42:15,325 --> 00:42:16,410</time><en>
This is the friend...</en>
<vi>
Đây là cậu bạn...
</vi></item>
<item><num>806
</num><time>00:42:16,618 --> 00:42:18,203</time><en>
that I told you about.</en>
<vi>
tôi đã kể với ông.
</vi></item>
<item><num>807
</num><time>00:42:18,412 --> 00:42:20,164</time><en>
Oh, I beg your pardon.</en>
<vi>
Ồ, xin lỗi cậu nhé.
</vi></item>
<item><num>808
</num><time>00:42:20,372 --> 00:42:21,415</time><en>
I had a wrong man.</en>
<vi>
Tôi nhầm người.
</vi></item>
<item><num>809
</num><time>00:42:23,834 --> 00:42:25,354</time><en>
If you'll excuse me, I have to make...</en>
<vi>
Thứ lỗi nhé, tôi phải...
</vi></item>
<item><num>810
</num><time>00:42:25,586 --> 00:42:26,628</time><en>
that call.</en>
gọi điện thoại.
<item><num>811
</num><time>00:42:30,382 --> 00:42:31,102</time><en>
Any luck, senator?</en>
<vi>
May mắn chứ, thượng nghị sĩ?
</vi></item>
<item><num>812
</num><time>00:42:31,258 --> 00:42:32,551</time><en>
What a gentleman.</en>
<vi>
Thật là người lịch thiệp
</vi></item>
<item><num>813
</num><time>00:42:32,760 --> 00:42:34,928</time><en>
From one of the finest families
in the Midwest.</en>
<vi>
Đến từ 01 trong những gia đình cao quí nhất của Trung Đông.
</vi></item>
<item><num>814</num>
<time>00:42:36,305 --> 00:42:37,723</time><en>
Sadly, all dead now.</en>
<vi>
Buồn thay, họ mất cả rồi.
</vi></item>
<item><num>815
</num><time>00:42:38,432 --> 00:42:43,479</time><en>
When I first made the pleasure of Mr.
Gatsby's acquaintance just after the war...</en>
<vi>
Khi tôi lần đầu tiên được hân hạnh làm quen anh Gatsby ngay khi hết chiến tranh...
</vi></item>
<item><num>816
</num><time>00:42:44,063 --> 00:42:47,316</time><en>
I knew I'd discovered
a man of fine breeding.</en>
<vi>
Tôi biết mình đã gặp được người có giáo dục tốt.
</vi></item>
<item><num>817
</num><time>00:42:47,524 --> 00:42:48,524</time><en>
A war hero.</en>
<vi>
01 anh hùng thời chiến.
</vi></item>
<item><num>818</num>
<time>00:42:48,567 --> 00:42:49,985</time><en>
Such medals.</en>
<vi>
Huân chương nhiều như thế.
</vi></item>
<item><num>819</num>
<time>00:42:50,778 --> 00:42:51,778</time><en>
And...</en>
<vi>
Và...
</vi></item>
<item><num>820</num>
<time>00:42:52,196 --> 00:42:53,196</time><en>
And...</en>
<vi>
Và...
</vi></item>
<item><num>821</num>
<time>00:42:53,280 --> 00:42:54,531</time><en>
an Oxford man.</en>
<vi>
là dân Oxford.
</vi></item>
<item><num>822</num>
<time>00:42:55,115 --> 00:42:56,241</time><en>
You know Oxford?</en>
<vi>
Cậu biết Oxford không?
</vi></item>
<item><num>823</num>
<time>00:42:56,450 --> 00:42:58,202</time><en>
Yes, I've heard of it.</en>
<vi>
Vâng, tôi có nghe qua.
</vi></item>
<item><num>824</num>
<time>00:42:58,410 --> 00:43:00,970</time><en>
Then you'd know that when it comes to married women...</en>
<vi>
Vậy cậu đã biết đối với phụ nữ đã kết hôn...
</vi></item>
<item><num>825</num>
<time>00:43:01,038 --> 00:43:02,414</time><en>
a man like this can be trusted.</en>
<vi>
có thể tin tưởng được đàn ông thế này.
</vi></item>
<item><num>826</num>
<time>00:43:03,373 --> 00:43:04,625</time><en>
With a friend...</en>
<vi>
Với 01 người bạn...
</vi></item>
<item><num>827
</num><time>00:43:04,833 --> 00:43:06,126</time><en>
with someone like you...</en>
<vi>
với 01 người như cậu...
</vi></item>
<item><num>828
</num><time>00:43:06,460 --> 00:43:09,671</time><en>
he'd never so much as look at your wife.</en>
<vi>
anh ta sẽ chẳng bao giờ ngắm vợ cậu nhiều đâu.
</vi></item>
<item><num>829
</num><time>00:43:10,881 --> 00:43:12,007</time><en>
I'm not married.</en>
<vi>
Tôi chưa lập gia đình.
</vi></item>
<item><num>830
</num><time>00:43:12,216 --> 00:43:14,510</time><en>
But you work on Wall Street, right?</en>
<vi>
Nhưng cậu làm việc ở phố Wall, đúng không?
</vi></item>
<item><num>831
</num><time>00:43:14,843 --> 00:43:15,886</time><en>
Yes.</en>
<vi>
Vâng.
</vi></item>
<item><num>832
</num><time>00:43:16,220 --> 00:43:17,220</time><en>
Ah.</en>
<vi>
À
</vi></item>
<item><num>833
</num><time>00:43:18,555 --> 00:43:20,099</time><en>
Looking at my tiepin?</en>
<vi>
Nhìn kẹp cà vạt của tôi à?
</vi></item>
<item><num>834
</num><time>00:43:20,307 --> 00:43:21,809</time><en>
Finest specimen of human...</en>
<vi>
Mẫu răng hàm người...
</vi></item>
<item><num>835
</num><time>00:43:22,017 --> 00:43:23,102</time><en>
molar.</en>
<vi>
đẹp nhất.
</vi></item>
<item><num>836
</num><time>00:43:23,268 --> 00:43:24,268</time><en>
Gentlemen.</en>
<vi>
Các vị.
</vi></item>
<item><num>837
</num><time>00:43:25,479 --> 00:43:26,480</time><en>
Everything all right?</en>
<vi>
Ổn cả chứ.
</vi></item>
<item><num>838
</num><time>00:43:26,897 --> 00:43:28,941</time><en>
Yes! Yes. We...</en>
<vi>
Vâng! Vâng. Chúng tôi...
</vi></item>
<item><num>839
</num><time>00:43:29,149 --> 00:43:31,777</time><en>
We were just talking about other people's wives.</en>
<vi>
Chúng tôi vừa chuyện trò về vợ của người khác.
</vi></item>
<item><num>840
</num><time>00:43:31,985 --> 00:43:33,112</time><en>
Other people's wives?</en>
<vi>
Vợ người khác à?
</vi></item>
<item><num>841
</num><time>00:43:33,320 --> 00:43:34,320</time><en>
- Yes.
- Really?</en>
<vi>
- Phải.
- Thật sao?
</vi></item>
<item><num>842
</num><time>00:43:34,446 --> 00:43:37,157</time><en>
Well, my work here is done.</en>
I'm going to leave you gentlemen...</en>
<vi>
À, tôi xong việc ở đây rồi.
Tôi sẽ để 02 vị...
</vi></item>
<item><num>843
</num><time>00:43:37,366 --> 00:43:39,409</time><en>
to talk about your sports and your women.</en>
<vi>
ngồi nói chuyện với bạn bè và gái gú.
</vi></item>
<item><num>844
</num><time>00:43:40,119 --> 00:43:41,120</time><en>
Other people's wives.</en>
<vi>
Vợ người khác.
</vi></item>
<item><num>845
</num><time>00:43:41,328 --> 00:43:43,038</time><en>
Hello, ladies.</en>
<vi>
Chào các quí cô.
</vi></item>
<item><num>846
</num><time>00:43:43,539 --> 00:43:45,040</time><en>
Ooh.</en>
<vi>
Ồ.
</vi></item>
<item><num>847
</num><time>00:43:45,958 --> 00:43:46,958</time><en>
Who is he, anyhow?</en>
<vi>
Mà ông ấy là ai vậy?
</vi></item>
<item><num>848
</num><time>00:43:47,084 --> 00:43:47,751</time><en>
An actor?</en>
<vi>
Diễn viên?
</vi></item>
<item><num>849
</num><time>00:43:47,960 --> 00:43:48,960</time><en>
Meyer?</en>
<vi>
Meyer à?
</vi></item>
<item><num>850
</num><time>00:43:49,086 --> 00:43:51,046</time><en>
No, no. He's a gambler.</en>
<vi>
Không, không. Ông ấy là 01 con bạc.
</vi></item>
<item><num>851
</num><time>00:43:53,757 --> 00:43:56,135</time><en>
He's the man who fixed
the 1919 World Series.</en>
<vi>
Ông ấy là người đã dàn xếp kết quả giải bóng chày thế giới năm 1919.
</vi></item>
<item><num>852
</num><time>00:43:57,261 --> 00:43:58,261</time><en>
Fixed it?</en>
<vi>
Dàn xếp à?
</vi></item>
<item><num>853
</num><time>00:43:58,303 --> 00:43:58,971</time><en>
Fixed it.</en>
<vi>
Dàn xếp.
</vi></item>
<item><num>854
</num><time>00:43:59,179 --> 00:44:00,430</time><en>
Well, how'd he manage that?</en>
<vi>
Sao ông ấy làm được?
</vi></item>
<item><num>855
</num><time>00:44:01,640 --> 00:44:03,600</time><en>
Saw the opportunity, I suppose.</en>
<vi>
Tôi nghĩ là ông ấy chộp lấy thời cơ.
</vi></item>
<item><num>856
</num><time>00:44:04,268 --> 00:44:06,019</time><en>
He's a very smart man.</en>
<vi>
Ông ấy rất tài tình.
</vi></item>
<item><num>857
</num><time>00:44:15,946 --> 00:44:19,575</time><en>
Now, old sport, about Miss Baker
and that request we spoke of.</en>
<vi>
Này bằng hữu, về chuyện cô Baker và đề nghị mà chúng ta đã nói.
</vi></item>
<item><num>858
</num><time>00:44:19,783 --> 00:44:22,161</time><en>
Nick? Nick!</en>
<vi>
Nick? Nick?
</vi></item>
<item><num>859
</num><time>00:44:22,369 --> 00:44:24,037</time><en>
Tom! Funny seeing you!</en>
<vi>
Tom! Không ngờ gặp lại anh!
</vi></item>
<item><num>860
</num><time>00:44:24,246 --> 00:44:26,039</time><en>
- How have you been?</en>
- Yeah.</en>
<vi>
- Chú vẫn khỏe chứ?
- Vâng.
</vi></item>
<item><num>861
</num><time>00:44:26,248 --> 00:44:28,542</time><en>
- Good.
- Nick, Daisy is furious...</en>
<vi>
- Khỏe.
- Nick này, Daisy rất giận...
</vi></item>
<item><num>862
</num><time>00:44:28,750 --> 00:44:30,586</time><en>
- that you haven't called.
- Hey...</en>
<vi>
- vì cậu không gọi điện đấy.
- À...
</vi></item>
<item><num>863
</num><time>00:44:30,794 --> 00:44:33,630</time><en>
Mr. Gatsby, this is Mr. Buchanan.</en>
<vi>
Anh Gatsby, đây là anh Buchanan.
</vi></item>
<item><num>864
</num><time>00:44:35,257 --> 00:44:37,217</time><en>
It's a pleasure to make your acquaintance.</en>
<vi>
Hân hạnh được làm quen với anh.
</vi></item>
<item><num>865
</num><time>00:44:37,759 --> 00:44:38,759</time><en>
Yeah.</en>
<vi>
Vâng.
</vi></item>
<item><num>866
</num><time>00:44:39,553 --> 00:44:41,889</time><en>
Never would have expected
to find you in this temple...</en>
<vi>
Không ngờ lại tìm được chú ở nơi..
</vi></item>
<item><num>867
</num><time>00:44:42,097 --> 00:44:43,698</time><en>
- of virtue.
- I was having lunch...</en>
<vi>
- trang nghiêm này.
- À em đang ăn trưa...
</vi></item>
<item><num>868
</num><time>00:44:43,724 --> 00:44:45,017</time><en>
with Mr. Gatsby.</en>
<vi>
với anh Gatsby.
</vi></item>
<item><num>869
</num><time>00:44:53,734 --> 00:44:55,444</time><en>
- Can I help you, sir?
- Jordan Baker...</en>
<vi>
- Tôi giúp được gì, thưa ngài?
- Jordan Baker...
</vi></item>
<item><num>870
</num><time>00:44:55,652 --> 00:44:58,363</time><en>
the famous sporting star?
The golfer? I see.</en>
<vi>
ngôi sao thể thao?
Gôn thủ? Tôi biết.
</vi></item>
<item><num>871
</num><time>00:44:58,572 --> 00:44:59,990</time><en>
I've spotted her. Thank you.</en>
<vi>
Tôi thấy cô ấy rồi. Cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>872
</num><time>00:45:00,199 --> 00:45:01,199</time><en>
There you are.</en>
<vi>
Đây rồi.
</vi></item>
<item><num>873
</num><time>00:45:01,241 --> 00:45:02,242</time><en>
What game are you and Gatsby...</en>
<vi>
Cô và Gatsby đang làm trò...
</vi></item>
<item><num>874
</num><time>00:45:02,409 --> 00:45:03,076</time><en>
playing at?</en>
<vi>
gì vậy?
</vi></item>
<item><num>875
</num><time>00:45:03,243 --> 00:45:04,494</time><en>
- The gentleman will be joining...?
- Excuse me.</en>
<vi>
- Các quí ông sẽ tham gia...?
- Xin lỗi.
</vi></item>
<item><num>876
</num><time>00:45:04,703 --> 00:45:05,829</time><en>
- Nick, please.
- It's all rather...</en>
<vi>
- Nick, làm ơn.
- Mọi chuyện khá...
</vi></item>
<item><num>877
</num><time>00:45:05,996 --> 00:45:07,756</time><en>
strange. He picks me up in his fancy car.</en>
<vi>
là kỳ quặc đấy. Anh ấy đến đón tôi trên 01 chiếc xe sang trọng.
</vi></item>
<item><num>878
</num><time>00:45:07,915 --> 00:45:08,916</time><en>
- Going on about...
- Keep your...</en>
<vi>
- Anh ấy cứ...
</vi></item>
<item><num>879
</num><time>00:45:09,082 --> 00:45:10,082</time><en>
- his life.
- voice down.</en>
<vi>
- thao thao nói về cuộc đời mình.
- nói khẽ thôi.
</vi></item>
<item><num>880
</num><time>00:45:10,167 --> 00:45:10,968</time><en>
People can hear you.</en>
<vi>
Mọi người nghe hết kia kìa.
</vi></item>
<item><num>881
</num><time>00:45:11,001 --> 00:45:11,668</time><en>
What is...</en>
<vi>
Đề nghị...
</vi></item>
<item><num>882
</num><time>00:45:11,835 --> 00:45:13,420</time><en>
this enormous request?</en>
<vi>
lớn lao này là gì vậy?
</vi></item>
<item><num>883
</num><time>00:45:13,629 --> 00:45:15,839</time><en>
He wants you to invite Daisy to tea.</en>
<vi>
Anh ấy muốn mời Daisy đến dùng trà.
</vi></item>
<item><num>884
</num><time>00:45:16,882 --> 00:45:18,050</time><en>
Daisy?</en>
<vi>
Daisy?
</vi></item>
<item><num>885
</num><time>00:45:19,885 --> 00:45:21,386</time><en>
And Gatsby.</en>
<vi>
Và Gatsby.
</vi></item>
<item><num>886
</num><time>00:45:22,429 --> 00:45:23,555</time><en>
Why?</en>
<vi>
Tại sao?
</vi></item>
<item><num>887
</num><time>00:45:23,764 --> 00:45:25,766</time><en>
I don't quite know where to start.</en>
<vi>
Tôi chả biết bắt đầu từ đâu.
</vi></item>
<item><num>888
</num><time>00:45:26,099 --> 00:45:29,144</time><en>
You see, I didn't realize
until the other night that...</en>
<vi>
Anh biết đấy, tôi không nhận ra cho đến cái đêm...
</vi></item>
<item><num>889
</num><time>00:45:29,353 --> 00:45:30,854</time><en>
I'd met Gatsby.</en>
<vi>
Tôi gặp Gatsby.
</vi></item>
<item><num>890
</num><time>00:45:31,563 --> 00:45:34,691</time><en>
Five years ago. In Louisville.</en>
<vi>
05 năm trước. Tại Louisville.
</vi></item>
<item><num>891
</num><time>00:45:35,609 --> 00:45:38,320</time><en>
<en><i>It was the day I got
my new English golf shoes.</i></en>
<vi>
Đó là ngày tôi nhận được được đôi giày chơi gôn Anh mới.
</vi></item>
<item><num>892
</num><time>00:45:42,157 --> 00:45:42,824</time><en>
<en><i>Daisy...</i></en>
<vi>
Daisy...
</vi></item>
<item><num>893
</num><time>00:45:42,991 --> 00:45:45,452</time><en>
<en><i>was by far the most popular girl with...</i></en>
<vi>
là 01 cô gái nổi tiếng bậc nhất...
</vi></item>
<item><num>894
</num><time>00:45:45,661 --> 00:45:46,982</time><en>
<en><i>the officers from Camp Taylor.</i></en>
<vi>
với các sỹ quan trại Taylor.
</vi></item>
<item><num>895
</num><time>00:45:47,287 --> 00:45:48,747</time><en>
Hello, Jordan.</en>
<vi>
Chào, Jordan.
</vi></item>
<item><num>896
</num><time>00:45:49,248 --> 00:45:49,998</time><en>
<en><i>One of them was...</i></en>
<vi>
01 trong số họ...
</vi></item>
<item><num>897
</num><time>00:45:50,207 --> 00:45:51,333</time><en>
<en><i>in the car with her.</i></en>
<vi>
ngồi trên chiếc xe cùng cô ấy.
</vi></item>
<item><num>898
</num><time>00:45:51,541 --> 00:45:53,752</time><en>
<en><i>It was Gatsby.</i></en>
<vi>
Đó là Gatsby.
</vi></item>
<item><num>899
</num><time>00:45:53,961 --> 00:45:55,754</time><en>
<en><i>The way he looked at her is the way...</i></en>
<vi>
Cách anh ta nhìn cô ấy...
</vi></item>
<item><num>900
</num><time>00:45:55,963 --> 00:45:57,714</time><en>
<en><i>all girls want to be looked at.</i></en>
<vi>
là cái nhìn hớp hồn mọi cô gái.
</vi></item>
<item><num>901
</num><time>00:45:58,465 --> 00:45:59,465</time><en>
So...</en>
<vi>
Vậy...
</vi></item>
<item><num>902
</num><time>00:45:59,591 --> 00:46:00,759</time><en>
tell me what happened.</en>
<vi>
chuyện gì đã xảy ra.
</vi></item>
<item><num>903
</num><time>00:46:01,134 --> 00:46:02,469</time><en>
Well, I don't know.</en>
<vi>
Tôi không biết.
</vi></item>
<item><num>904
</num><time>00:46:02,678 --> 00:46:03,720</time><en>
Charge!</en>
<vi>
Xông lên!
</vi></item>
<item><num>905
</num><time>00:46:06,932 --> 00:46:08,132</time><en>
<en><i>Gatsby was sent off...</i></en>
<vi>
Gatsby đã phải đi...
</vi></item>
<item><num>906
</num><time>00:46:08,141 --> 00:46:09,141</time><en>
<en><i>to war.</i></en>
<vi>
tòng quân.
</vi></item>
<item><num>907
</num><time>00:46:09,851 --> 00:46:10,936</time><en>
<en><i>When the war ended...</i></en>
<vi>
Khi chiến trang kết thúc...
</vi></item>
<item><num>908
</num><time>00:46:11,353 --> 00:46:12,396</time><en>
<en><i>Daisy waited.</i></en>
<vi>
Daisy đã đợi.
</vi></item>
<item><num>909
</num><time>00:46:12,604 --> 00:46:16,817</time><en>
<en><i>But for some unknown reason, Gatsby couldn't return.</i></en>
<vi>
Nhưng không hiểu vì sao, Gatsby chẳng quay về.
</vi></item>
#910
</num><time>00:46:17,317 --> 00:46:22,447</time><en>
<en><i>A year later, Tom Buchanan of Chicago
swept in and stole her away.</i></en>
<vi>
01 năm sau, Tom Buchanan ở Chicago đã đến và cướp lấy cô ấy.
</vi></item>
<item><num>911
</num><time>00:46:22,739 --> 00:46:25,701</time><en>
<en><i>He gave her a string of pearls worth $350,000.</i></en>
<vi>
Anh ta tặng cô ấy 01 chuỗi ngọc trị giá 350.000 USD
</vi></item>
<item><num>912
</num><time>00:46:28,620 --> 00:46:30,205</time><en>
<en><i>But the morning of the wedding...</i></en>
<vi>
Nhưng đến sáng hôm cưới...
</vi></item>
<item><num>913
</num><time>00:46:30,414 --> 00:46:32,334</time><en>
<en><i>- Daisy received a letter.</en>
- Tell them...</i></en>
<vi>
- Daisy đã nhận được 01 lá thư.
- Bảo họ...
</vi></item>
<item><num>914
</num><time>00:46:32,416 --> 00:46:33,583</time><en>
<en><i>Daisy's changed her mind!</i></en>
<vi>
Daisy đổi ý rồi!
</vi></item>
<item><num>915
</num><time>00:46:33,834 --> 00:46:35,874</time><en>
- What is this?
- Daisy, please!</en>
<vi>
- Chuyện gì vậy?
- Daisy, đừng mà!
</vi></item>
<item><num>916
</num><time>00:46:36,169 --> 00:46:37,504</time><en>
- Hand it to me!
- No!</en>
<vi>
- Đưa cho mẹ!
- Không!
</vi></item>
<item><num>917
</num><time>00:46:38,088 --> 00:46:39,088</time><en>
Leave me alone!</en>
<vi>
Để con được yên!
</vi></item>
<item><num>918
</num><time>00:46:39,256 --> 00:46:41,376</time><en>
Jordan, no one must know about this.</en>
<vi>
Jordan, không để ai biết chuyện này.
</vi></item>
<item><num>919
</num><time>00:46:41,550 --> 00:46:43,260</time><en>
<en><i>- What was in the letter?
- I don't know.</i></en>
<vi>
- Trong thư đã viết gì?
- Tôi không rõ.
</vi></item>
<item><num>920
</num><time>00:46:43,468 --> 00:46:45,053</time><en>
<en><i>She wouldn't tell me.</i></en>
<vi>
Cô ấy không kể với tôi.
</vi></item>
<item><num>921
</num><time>00:46:45,679 --> 00:46:46,888</time><en>
<en><i>But it was too late.</i></en>
<vi>
Nhưng đã quá muộn.
</vi></item>
<item><num>922
</num><time>00:46:47,889 --> 00:46:50,309</time><en>
<en><i>That day at 5:00, Daisy Fay...</i></en>
<vi>
5h ngày hôm đó, Daisy Fay...
</vi></item>
<item><num>923
</num><time>00:46:50,517 --> 00:46:51,557</time><en>
<en><i>married Tom Buchanan...</i></en>
<vi>
đã kết hôn cùng Tom Buchanan...
</vi></item>
<item><num>924
</num><time>00:46:51,601 --> 00:46:54,161</time><en>
<en><i>with more pomp and circumstance
than Louisville had ever seen.</i></en>
<vi>
trong 01 buổi tiệc trọng thể bậc nhất vùng Louisville.
</vi></item>
<item><num>925
</num><time>00:46:54,896 --> 00:46:56,606</time><en>
Congratulations, Mr. Buchanan!</en>
<vi>
Xin chúc mừng, ngài Buchanan!
</vi></item>
<item><num>926
</num><time>00:47:00,319 --> 00:47:03,697</time><en>
After the honeymoon, I saw them in Santa Barbara.</en>
<vi>
Sau tuần trăng mật, tôi đã gặp họ ở vùng Santa Barbara.
</vi></item>
<item><num>927
</num><time>00:47:03,905 --> 00:47:08,076</time><en>
Well, it was touching, really. I'd never
seen a girl so in love with her husband.</en>
<vi>
Thực sự rất cảm động. Tôi chưa từng thấy cô gái nào yêu chồng mình đến như vậy.
</vi></item>
<item><num>928
</num><time>00:47:08,285 --> 00:47:09,494</time><en>
A week later, Tom...</en>
<vi>
01 tuần sau, Tom...
</vi></item>
<item><num>929
</num><time>00:47:09,703 --> 00:47:11,079</time><en>
crashed his car.</en>
<vi>
bị đụng xe.
</vi></item>
<item><num>930
</num><time>00:47:11,288 --> 00:47:13,415</time><en>
The girl with him was a chambermaid at the Santa Barbara Hotel.</en>
<vi>
Cô gái đi cùng anh ta chính là hầu phòng khách sạn Santa Barbara.
</vi></item>
<item><num>931
</num><time>00:47:13,707 --> 00:47:15,792</time><en>
It got into all the papers.</en>
<vi>
Chuyện đấy đăng đầy trên các mặt báo.
</vi></item>
<item><num>932
</num><time>00:47:16,918 --> 00:47:19,546</time><en>
- It's a strange coincidence.
- What is?</en>
<vi>
- 01 sự trùng hợp kỳ lạ.
- Chuyện gì?
</vi></item>
<item><num>933
</num><time>00:47:19,755 --> 00:47:22,632</time><en>
The fact that Gatsby's house is just across the bay.</en>
<vi>
Nhà Gatsby ngay đối diện bờ vịnh.
</vi></item>
<item><num>934
</num><time>00:47:23,592 --> 00:47:24,843</time><en>
It's no coincidence.</en>
<vi>
Không phải trùng hợp ngẫu nhiên.
</vi></item>
<item><num>935
</num><time>00:47:25,344 --> 00:47:28,055</time><en>
He bought that house to be near her.</en>
<vi>
Anh ta mua ngôi nhà đó để được gần cô ấy.
</vi></item>
<item><num>936
</num><time>00:47:28,263 --> 00:47:31,683</time><en>
He threw all those parties hoping she'd wander in one night.</en>
<vi>
Anh ta tổ chức tiệc tùng chỉ để mong cô ấy ghé qua 01 đêm.
</vi></item>
<item><num>937
</num><time>00:47:31,892 --> 00:47:36,313</time><en>
He constantly asked about Daisy.
I was just the first person that knew her.</en>
<vi>
Anh ta luôn miệng hỏi về Daisy.
Và tôi là người đầu tiên quen cô ấy.
</vi></item>
<item><num>938
</num><time>00:47:37,439 --> 00:47:40,067</time><en>
All that for a girl he hasn't seen in five years.</en>
<vi>
Bao tâm tư chỉ dành cho 01 cô gái mà anh ta chưa hề gặp suốt 05 năm qua.
</vi></item>
<item><num>939
</num><time>00:47:40,400 --> 00:47:42,944</time><en>
And now he just wants me to invite her over to tea.</en>
<vi>
Và bây giờ anh ta muốn tôi mời chị ấy đến nhà dùng trà.
</vi></item>
<item><num>940
</num><time>00:47:43,779 --> 00:47:45,405</time><en>
The modesty of it.</en>
<vi>
Đơn giản vậy.
</vi></item>
<item><num>941
</num><time>00:47:45,864 --> 00:47:46,990</time><en>
Kind of takes your breath...</en>
<vi>
Anh cũng thấy...
</vi></item>
<item><num>942
</num><time>00:47:47,157 --> 00:47:49,785</time><en>
- away, doesn't it?
- Evening, sweethearts. Where are...</en>
<vi>
- hơi choáng, đúng không?
- Xin chào, cô cậu. Định...
</vi></item>
<item><num>943
</num><time>00:47:49,951 --> 00:47:50,951</time><en>
you kids going?</en>
<vi>
đi đâu?
</vi></item>
<item><num>944
</num><time>00:47:50,994 --> 00:47:52,996</time><en>
- Long Island, please.
- And you think...</en>
<vi>
- Long Island ạ.
- Vậy cô nghĩ...
</vi></item>
<item><num>945
</num><time>00:47:53,163 --> 00:47:56,375</time><en>
I should. I mean, does Daisy want to see Gatsby?</en>
<vi>
Daisy có muốn gặp Gatsby không>
</vi></item>
<item><num>946
</num><time>00:47:56,583 --> 00:47:58,126</time><en>
She's absolutely not to know.</en>
<vi>
Không được để cô ấy biết.
</vi></item>
<item><num>947
</num><time>00:47:58,335 --> 00:48:00,045</time><en>
You're supposed to invite her over...</en>
<vi>
Anh phải mời cô ấy qua nhà...
</vi></item>
<item><num>948
</num><time>00:48:00,253 --> 00:48:01,713</time><en>
so he can happen to pass by.</en>
<vi>
rồi anh ta tình cờ ghé qua.
</vi></item>
<item><num>949
</num><time>00:48:02,631 --> 00:48:05,133</time><en>
<en><i>I remember feeling torn.</i></en>
<vi>
Tôi nhớ lại cảm giác đắn đo.
</vi></item>
<item><num>950
</num><time>00:48:05,342 --> 00:48:09,137</time><en>
<en><i>Was it right to bring my cousin Daisy,a married woman...</i></en>
<vi>
Liệu có đúng không khi đưa chị họ Daisy, người đã lập gia đình
</vi></item>
<item><num>951
</num><time>00:48:09,346 --> 00:48:12,057</time><en>
<en><i>together with a man I hardly knew?</i></en>
<vi>
đến gặp 01 người mà tôi còn chưa hiểu rõ?
</vi></item>
<item><num>952
</num><time>00:48:17,396 --> 00:48:21,316</time><en>
<en><i>When I returned home,
Gatsby's was lit from tower to cellar...</i></en>
<vi>
Khi tôi về, nhà Gatsby sáng rực từ tháp xuống...
</vi></item>
<item><num>953
</num><time>00:48:21,483 --> 00:48:23,944</time><en>
<en><i>as if for another wild party.</i></en>
<vi>
như thể chuẩn bị cho 01 buổi tiệc cuồng nhiệt khác.
</vi></item>
<item><num>954
</num><time>00:48:28,073 --> 00:48:30,367</time><en>
<en><i>But there wasn't a sound.</i></en>
<vi>
Vậy mà tuyệt nhiên yên ắng.
</vi></item>
<item><num>955
</num><time>00:48:44,548 --> 00:48:46,428</time><en>
- Thank you.
- Have a good night.</en>
<vi>
- Cảm ơn.
- Chúc ngủ ngon.
</vi></item>
<item><num>956
</num><time>00:48:56,101 --> 00:48:58,061</time><en>
Your place looks like the World's Fair...</en>
<vi>
Nhà anh trông như triển lãm thế giới...
</vi></item>
<item><num>957
</num><time>00:48:58,270 --> 00:49:00,272</time><en>
or Coney Island.</en>
<vi>
hay đảo Coney vậy.
</vi></item>
<item><num>958
</num><time>00:49:00,480 --> 00:49:02,232</time><en>
- Does it?
- Yes.</en>
<vi>
- Thế hả?
- Vâng.
</vi></item>
<item><num>959
</num><time>00:49:02,441 --> 00:49:05,110</time><en>
Well, I've just been glancing...</en>
<vi>
À, tôi đang đứng ngắm...
</vi></item>
<item><num>960
</num><time>00:49:05,277 --> 00:49:07,195</time><en>
into some of the rooms. What do you say we...</en>
<vi>
vài gian phòng. Cậu vừa nói chúng ta...
</vi></item>
<item><num>961
</num><time>00:49:07,404 --> 00:49:09,698</time><en>
go to Coney Island? We could take my car.</en>
<vi>
đến đảo Coney hả? Đi xe của tôi cũng được.
</vi></item>
<item><num>962
</num><time>00:49:09,865 --> 00:49:11,908</time><en>
Oh, uh, it's too late tonight.</en>
<vi>
Ồ, thôi đã khuya lắm rồi.
</vi></item>
<item><num>963
</num><time>00:49:12,117 --> 00:49:14,957</time><en>
We could take a plunge in the pool.
I haven't made use of it all summer.</en>
<vi>
Vào bể nhà tôi bơi nhé. Cả mùa hè này tôi chưa dùng đến nó.
</vi></item>
<item><num>964
</num><time>00:49:15,120 --> 00:49:16,538</time><en>
I must go to bed.</en>
<vi>
Tôi phải đi nằm đây.
</vi></item>
<item><num>965
</num><time>00:49:17,789 --> 00:49:18,790</time><en>
All right.</en>
<vi>
Được thôi
</vi></item>
<item><num>966
</num><time>00:49:26,923 --> 00:49:28,008</time><en>
Happy to do it.</en>
<vi>
Tôi rất sẵn lòng giúp.
</vi></item>
<item><num>967
</num><time>00:49:29,468 --> 00:49:30,844</time><en>
I'm going to call Daisy and...</en>
<vi>
Tôi sẽ gọi cho Daisy và...
</vi></item>
<item><num>968
</num><time>00:49:31,052 --> 00:49:33,013</time><en>
- invite her to tea.
- That's all right...</en>
<vi>
- mời chị ấy qua dùng trà.
- Vậy thì tốt....
</vi></item>
<item><num>969
</num><time>00:49:33,221 --> 00:49:35,015</time><en>
- What day would suit you?
- What day would suit you?</en>
<vi>
- Hôm nào thì được nhỉ?
- Hôm nào thì được nhỉ?
</vi></item>
<item><num>970
</num><time>00:49:35,223 --> 00:49:37,058</time><en>
I don't want to put you to any trouble.</en>
<vi>
Tôi không muốn làm khó cậu.
</vi></item>
<item><num>971
</num><time>00:49:37,267 --> 00:49:38,602</time><en>
Day after tomorrow all right?</en>
<vi>
Ngày kia có được không?
</vi></item>
<item><num>972
</num><time>00:49:39,269 --> 00:49:40,937</time><en>
Day after tomorrow?</en>
<vi>
Ngày kia?
</vi></item>
<item><num>973
</num><time>00:49:41,771 --> 00:49:42,772</time><en>
Well, I... I'd...</en>
<vi>
Chà, tôi...tôi...
</vi></item>
<item><num>974
</num><time>00:49:44,566 --> 00:49:46,318</time><en>
See, I'd want to get the grass cut.</en>
<vi>
Tôi muốn dọn đống cỏ này.
</vi></item>
<item><num>975
</num><time>00:49:49,404 --> 00:49:50,404</time><en>
Uh...</en>
<vi>
Ừm...
</vi></item>
<item><num>976
</num><time>00:49:52,240 --> 00:49:53,617</time><en>
Well, look here, old sport.</en>
<vi>
Nghe này, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>977
</num><time>00:49:53,825 --> 00:49:55,410</time><en>
You don't make much money, do you?</en>
<vi>
Lương của cậu không mấy khá khẩm nhỉ?
</vi></item>
<item><num>978
</num><time>00:49:55,911 --> 00:49:57,621</time><en>
- Not really.
- If you'll forgive me...</en>
<vi>
- Cũng không hẳn.
- Thứ lỗi cho tôi...
</vi></item>
<item><num>979
</num><time>00:49:58,788 --> 00:50:03,543</time><en>
You see, I happen to run a little business
on the side. A sort of sideline.</en>
<vi>
Cậu biết đấy, hiện tại tôi điều hành 01 số vụ buôn bán nhỏ. Ngoài luồng.
</vi></item>
<item><num>980
</num><time>00:50:03,877 --> 00:50:06,505</time><en>
You understand what I'm saying, right?
You do sell bonds...</en>
<vi>
Cậu hiểu lời tôi chứ? Cậu bán trái phiếu...

</vi></item>
<item><num>981
</num><time>00:50:06,713 --> 00:50:07,839</time><en>
don't you, old sport?</en>
<vi>
phải không, bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>982
</num><time>00:50:08,048 --> 00:50:09,132</time><en>
- I'm trying to.
- Right.</en>
<vi>
- Tôi đang làm thử.
- Phải rồi.
</vi></item>
<item><num>983
</num><time>00:50:09,341 --> 00:50:10,884</time><en>
Well, happens to be a rather...</en>
<vi>
À, để mà đem so sánh thì nó...
</vi></item>
<item><num>984
</num><time>00:50:11,051 --> 00:50:12,211</time><en>
confidential sort of thing...</en>
<vi>
khá là kín đáo thật đấy...
</vi></item>
<item><num>985
</num><time>00:50:12,302 --> 00:50:13,822</time><en>
but you might make a nice bit of money.</en>
<vi>
nhưng cậu lại kiếm được khá bộn tiền.
</vi></item>
<item><num>986
</num><time>00:50:13,929 --> 00:50:16,570</time><en>
- No, thank you. I have my hands full.
- You wouldn't have to do...</en>
<vi>
- Thôi, cảm ơn anh. Tôi bận lắm.
- Cậu sẽ không phải bận lắm...
</vi></item>
<item><num>987
</num><time>00:50:16,681 --> 00:50:18,321</time><en>
any business with Wolfshiem, I assure you.</en>
<vi>
nếu cậu làm việc với Wolfshiem, tôi đảm bảo đấy.
</vi></item>
<item><num>988
</num><time>00:50:18,391 --> 00:50:20,477</time><en>
It's a favor, Jay. Just a favor.</en>
<vi>
Nó chỉ là thiện ý thôi mà Jay. Chỉ là thiện ý.
</vi></item>
<item><num>989
</num><time>00:50:23,188 --> 00:50:25,524</time><en>
Yes. Happy to do it.</en>
<vi>
Vâng. Tôi rất sẵn lòng.
</vi></item>
<item><num>990
</num><time>00:50:26,107 --> 00:50:27,692</time><en>
- Favor?
- Yes.</en>
<vi>
- Thiện ý à?
- Vâng.
</vi></item>
<item><num>991
</num><time>00:50:29,361 --> 00:50:30,487</time><en>
Hm.</en>
<vi>
Ừm.
</vi></item>
<item><num>992
</num><time>00:50:32,864 --> 00:50:33,864</time><en>
Well, good night.</en>
<vi>
Chúc ngủ ngon.
</vi></item>
<item><num>993
</num><time>00:50:33,865 --> 00:50:35,450</time><en>
Good night.</en>
<vi>
Chúc ngủ ngon.
</vi></item>
<item><num>994
</num><time>00:50:53,885 --> 00:50:55,303</time><en>
Good morning.</en>
<vi>
Xin chào.
</vi></item>
<item><num>995
</num><time>00:51:23,498 --> 00:51:26,459</time><en>
One of the papers says they thought
the rain would stop about 4.</en>
<vi>
Tờ báo đăng tin khoảng 04h trời sẽ tạnh.
</vi></item>
<item><num>996
</num><time>00:51:28,336 --> 00:51:31,047</time><en>
I think it was the...</en>
I think it was the Journal.</en>
<vi>
Tôi nghĩ đó là tờ...Journal.
</vi></item>
<item><num>997
</num><time>00:51:31,214 --> 00:51:32,424</time><en>
Ah.</en>
<vi>
À.
</vi></item>
<item><num>998
</num><time>00:51:34,342 --> 00:51:36,222</time><en>
Just in to the right, gentlemen.</en>
To the right...</en>
<vi>
Phía bên phải nhé các anh. Bên phải...
</vi></item>
<item><num>999
</num><time>00:51:36,344 --> 00:51:37,721</time><en>
in the living room. Thank you.</en>
<vi>
trong phòng khách. Cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>1000
</num><time>00:51:43,184 --> 00:51:44,978</time><en>
Is everything all right?</en>
<vi>
Ổn cả chứ?
</vi></item>
<item><num>1001
</num><time>00:51:45,186 --> 00:51:47,226</time><en>
The grass looks fine, if that's what you mean.</en>
<vi>
Họ xén rất đẹp, theo ý anh đấy.
</vi></item>
<item><num>1002
</num><time>00:51:47,897 --> 00:51:48,897</time><en>
Grass?</en>
<vi>
Cỏ?
</vi></item>
<item><num>1003
</num><time>00:51:49,024 --> 00:51:50,900</time><en>
What grass?</en>
<vi>
Cỏ nào?
</vi></item>
<item><num>1004
</num><time>00:51:54,487 --> 00:51:56,156</time><en>
I bought cakes.</en>
<vi>
Tôi đã mua bánh.
</vi></item>
<item><num>1005
</num><time>00:52:07,542 --> 00:52:08,209</time><en>
Have you...</en>
<vi>
Cậu đã...
</vi></item>
<item><num>1006
</num><time>00:52:08,418 --> 00:52:09,739</time><en>
Have you got everything you need?</en>
<vi>
có mọi thứ  mình cần chưa?
</vi></item>
<item><num>1007
</num><time>00:52:10,170 --> 00:52:11,630</time><en>
Perhaps more flowers.</en>
<vi>
Có lẽ là hơi nhiều hoa.
</vi></item>

CN20200322
#drM


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật